Coletou Eupelmidae e identificou Eulophidae

Coletou Culicidae e identificou Culicidae

Sandra Knapp
Sandra Knapp

Reino Unido

Solanaceae

Coletou Solanaceae e identificou Solanaceae

Coletou Solanaceae e identificou Solanaceae