Harriet W. Cory

01 Fevereiro, 1860 – 19 Abril, 1948

Estados Unidos

Libellulidae

Coletou Libellulidae

William Blaney Richardson

19 Março, 1868 – 01 Dezembro, 1927

Tyrannidae

Coletou Tyrannidae e identificou Passerellidae