Marjorie Chapman Townes

28 Março, 1909 – 08 Outubro, 2006

Estados Unidos

Ichneumonidae

Coletou Ichneumonidae e identificou Ichneumonidae