Harry Ardell Allard

* 28 Janeiro, 1880 – 25 Fevereiro, 1963 †

Estados Unidos

Cladoniaceae

Coletou Cladoniaceae e identificou Cyperaceae

Nellie Adalesa Brown
Nellie Adalesa Brown

* 1876 – 1956 †

Estados Unidos

Pseudomonadaceae

Coletou Pseudomonadaceae e identificou Pseudomonadaceae

Mary Cloyd Burnley Stifler

* 07 Novembro, 1876 – 24 Agosto, 1956 †

Estados Unidos

Physaraceae

Coletou Physaraceae e identificou Physaraceae

Edith Katherine Cash
Edith Katherine Cash

* 14 Outubro, 1890 – 06 Abril, 1992 †

Estados Unidos

Pucciniaceae

Coletou Pucciniaceae e identificou Mollisiaceae

Arthur Bliss Seymour

* 03 Janeiro, 1859 – 29 Março, 1933 †

Estados Unidos

Pucciniaceae

Coletou Pucciniaceae e identificou Pucciniaceae

Erwin Frink Smith
Erwin Frink Smith

* 21 Janeiro, 1854 – 06 Abril, 1927 †

Estados Unidos

Coletou Nectriaceae e identificou Glomerellaceae

Flora Wambaugh Patterson
Flora Wambaugh Patterson

* 15 Setembro, 1847 – 05 Fevereiro, 1928 †

Estados Unidos

Erysiphaceae

Coletou Erysiphaceae e identificou Pucciniaceae

Orville Turner Wilson

* 19 Outubro, 1886 – 26 Outubro, 1964 †

Estados Unidos

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Cyperaceae