Helen Margaret Gilkey

06 Março, 1886 – 07 Agosto, 1972

Estados Unidos

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae