Nathan Banks
Nathan Banks

* 13 Abril, 1868 – 24 Janeiro, 1953 †

Estados Unidos

Coletou Erebidae e identificou Pompilidae

Justus Watson Folsom

* 1871 – 1936 †

Estados Unidos

Hypogastruridae

Coletou Hypogastruridae e identificou Hypogastruridae

Theodore B. Mitchell

* 26 Outubro, 1890 – 10 Fevereiro, 1983 †

Apidae

Coletou Apidae e identificou Megachilidae

Harriet Richardson
Harriet Richardson

* 08 Maio, 1874 – 28 Março, 1958 †

Estados Unidos

Identificou Idoteidae

Herbert Holdsworth Ross
Herbert Holdsworth Ross

* 03 Março, 1908 – 02 Novembro, 1978 †

Estados Unidos

Cicadellidae

Coletou Cicadellidae e identificou Culicidae

John Salmon

* 28 Junho, 1910 – 04 Maio, 1999 †

Nova Zelândia

Thripidae

Coletou Thripidae e identificou Anostostomatidae

Donald Wayne Webb
Donald Wayne Webb

* 12 Julho, 1939 – 05 Setembro, 2012 †

Scelionidae

Coletou Scelionidae e identificou Therevidae

Coletou Andrenidae e identificou Therevidae