Coletou Asteraceae e identificou Geraniaceae

Coletou Brassicaceae e identificou Brassicaceae

Kenneth Willway Allison

* 01 Fevereiro, 1894 – 15 Setembro, 1976 †

Nova Zelândia

Pottiaceae

Coletou Pottiaceae e identificou Pottiaceae

John Kenneth Bartlett
John Kenneth Bartlett

* 07 Dezembro, 1945 – 01 Maio, 1986 †

Nova Zelândia

Parmeliaceae

Coletou Parmeliaceae e identificou Seligeriaceae

Jessica Beever

Nova Zelândia

Fissidentaceae

Coletou Fissidentaceae e identificou Fissidentaceae

Coletou Asteliaceae e identificou Asteliaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Patrick Brownsey
Patrick Brownsey

* 05 Maio, 1948 – 03 Novembro, 2023 †

Nova Zelândia

Hymenophyllaceae

Coletou Hymenophyllaceae e identificou Aspleniaceae

Ella Orr Campbell
Ella Orr Campbell

* 28 Outubro, 1910 – 24 Julho, 2003 †

Nova Zelândia

Ricciaceae

Coletou Ricciaceae e identificou Marchantiaceae

Henry Eamonn Connor

* 04 Agosto, 1922 – 26 Julho, 2016 †

Nova Zelândia

Identificou Poaceae

John Wyndham Dawson

* 01 Fevereiro, 1928 – 11 Março, 2019 †

Nova Zelândia

Apiaceae

Coletou Apiaceae e identificou Apiaceae

Anthony Peter Druce

* 18 Junho, 1920 – 15 Março, 1999 †

Nova Zelândia

Cyperaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Cyperaceae

Elizabeth Edgar
Elizabeth Edgar

* 27 Dezembro, 1929 – 01 Janeiro, 2019 †

Nova Zelândia

Cyperaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Juncaceae

Coletou Pottiaceae e identificou Orthotrichaceae

Christina Flann

Países Baixos; Austrália

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Kerry A. Ford
Kerry A. Ford

Nova Zelândia

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Margot Bernice Forde

* 1935 – 23 Junho, 1992 †

Nova Zelândia

Haloragaceae

Coletou Haloragaceae e identificou Orobanchaceae

David John Galloway
David John Galloway

* 07 Maio, 1942 – 06 Dezembro, 2014 †

Nova Zelândia

Parmeliaceae

Coletou Parmeliaceae e identificou Lobariaceae

Philip John Garnock-Jones

Nova Zelândia

Brassicaceae

Coletou Brassicaceae e identificou Plantaginaceae

Coletou Lophocoleaceae e identificou Gentianaceae

Eric John Godley

* 10 Maio, 1919 – 27 Junho, 2010 †

Nova Zelândia

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Coletou Rosaceae e identificou Cyperaceae

Arthur John Healy

* 03 Março, 1917 – 2011 †

Nova Zelândia

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Coletou Brassicaceae e identificou Brassicaceae

Antony Kusabs

Nova Zelândia

Sematophyllaceae

Coletou Sematophyllaceae e identificou Hymenophyllaceae

Carlos Lehnebach

Nova Zelândia

Orchidaceae

Coletou Orchidaceae e identificou Orchidaceae

John Trevillian Linzey

* 1916 – 1996 †

Nova Zelândia

Pottiaceae

Coletou Pottiaceae e identificou Bryaceae

Ruth Mason

* 07 Novembro, 1913 – 14 Maio, 1990 †

Nova Zelândia

Cyperaceae

Coletou Cyperaceae e identificou Cyperaceae

Heidi Meudt

Nova Zelândia

Calceolariaceae

Coletou Calceolariaceae e identificou Boraginaceae

Coletou Poaceae e identificou Poaceae