Coletou Plantaginaceae e identificou Plantaginaceae

Ernst Bauer

13 Agosto, 1860 – 1942

Czechoslovakia

Coletou Anastrophyllaceae e identificou Pottiaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Jiří Danihelka

Chéquia

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Ignaz Dörfler

19 Junho, 1866 – 26 Agosto, 1950

Austria-Hungary; Austria

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Poaceae

Coletou Polygalaceae e identificou Melastomataceae

Coletou Rosaceae e identificou Rosaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Werner Greuter

Cuba; Itália; Grécia

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Coletou Fabaceae e identificou Asteraceae

August von Hayek
August von Hayek

14 Dezembro, 1871 – 11 Junho, 1928

Áustria

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Poaceae

Coletou Asteraceae e identificou Asteraceae

Coletou Ranunculaceae e identificou Salicaceae

Zdenek Kaplan

Chéquia

Potamogetonaceae

Coletou Potamogetonaceae e identificou Potamogetonaceae

Sandra Knapp
Sandra Knapp

Reino Unido

Solanaceae

Coletou Solanaceae e identificou Solanaceae

Franz Xaver Krendl

31 Outubro, 1926 – 10 Setembro, 2020

Áustria

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Rubiaceae

Ivar Kreuger
Ivar Kreuger

02 Março, 1880 – 12 Março, 1932

Suécia

Fabaceae

Coletou Fabaceae e identificou Fabaceae

Anthonius Josephus Maria Leeuwenberg

11 Agosto, 1930 – 2010

Kingdom of the Netherlands

Apocynaceae

Coletou Apocynaceae e identificou Apocynaceae

Wilhelm Möschl

20 Agosto, 1906 – 12 Outubro, 1981

Áustria

Brassicaceae

Coletou Brassicaceae e identificou Caryophyllaceae

Coletou Lamiaceae e identificou Brassicaceae

Ferdinand Albin Pax
Ferdinand Albin Pax

26 Julho, 1858 – 01 Março, 1942

German Reich

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Euphorbiaceae

Coletou Poaceae e identificou Poaceae

Adolf Polatschek

24 Dezembro, 1932 – 04 Novembro, 2015

Áustria

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Brassicaceae

Dieter Reich

Áustria

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Asteraceae

Karl Ronniger

Agosto 1871 – 1954

Áustria

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Lamiaceae

Werner Rothmaler

20 Agosto, 1908 – 13 Abril, 1962

Alemanha

Asteraceae

Coletou Asteraceae e identificou Rosaceae

Coletou Ranunculaceae e identificou Ranunculaceae

Victor Schiffner

10 Agosto, 1862 – 01 Dezembro, 1944

Áustria

Lejeuneaceae

Coletou Lejeuneaceae e identificou Gymnomitriaceae

Russell Jacob Seibert

14 Agosto, 1914 – 28 Novembro, 2004

Estados Unidos

Euphorbiaceae

Coletou Euphorbiaceae e identificou Euphorbiaceae

Gabriel Strobl
Gabriel Strobl

03 Novembro, 1846 – 15 Março, 1925

Áustria

Poaceae

Coletou Poaceae e identificou Asteraceae