Coletou Tenthredinidae e identificou Tenthredinidae